onverwacht
veelzijdig &
uitdagend!
Reserveer nu Reserveer nu

Huurvoorwaarde Scooter

Huurovereenkomst Tour de Achterhoek Scooter

Onder verhuurder wordt verstaan: Tour de Achterhoek

Onder huurder wordt verstaan: Ondergetekende. De ondergetekende verklaart hierbij op te treden namens de gehele door hem/haar gereserveerde groep, de voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:

Onder scooter wordt verstaan: Een scooter met daarbij behorende documenten en bijkomende zaken zoals, kentekenpapieren, sleutel en slot.

Verhuurder heeft verhuurd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd, één of meerdere scooters, tegen betaling van hierna vermelde huurprijs voor de genoemde huurperiode, onder toepassing van de volgende bepalingen en algemene huurvoorwaarden.

1. De verschuldigde huurprijs wordt berekend op basis van de overeengekomen vertrektijd en aankomsttijd. Verlenging van deze huurperiode is alleen mogelijk na overleg en met goedkeuring van verhuurder. Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. Genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en premies voor de wettelijk verplichte verzekeringen.

2. Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om een waarborgsom voor één of meerdere scooters te vragen en het bedrag van een eventuele schade met de betaalde waarborgsom te verrekenen.

3. Huurder verklaart de scooter(s) in goede staat en met volle tank van verhuurder te hebben ontvangen.

4. Tot het besturen van de scooter(s) is alleen bevoegd, diegene die als bestuurder is aangewezen, een minimumleeftijd heeft van 16 jaar en in het bezit is van een bromfiets- of autorijbewijs. Hoofdboeker controleert dit zelf en ziet op handhaving van deze regels

5. Het is niet toegestaan de scooter te besturen onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

6. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

7. Het is huurder verboden de scooter(s) onder te verhuren of op een andere manier in enige vorm van gebruik, medegebruik of onderpand te geven of op andere wijze daarover te beschikken.

8. Huurder zal ervoor zorgen en is ervoor verantwoordelijk en aansprakelijk, dat de scooter(s) met toebehoren door alle aangewezen bestuurders gedurende de huurtijd behoorlijk wordt/worden gebruikt en aan het einde van de huurperiode in goede staat weer aan verhuurder wordt/worden teruggegeven. Bij parkeren dient de scooter altijd op juiste wijze te worden gezekerd met het bijgeleverde slot.

9. Verhuurder verklaart dat met betrekking tot de scooter(s) de wettelijke WA verzekering is gesloten en van kracht is. Hiermee is huurder verzekerd voor schade aan derden. Schade aan de huurscooter is niet verzekerd. De eigen WA-verzekering van huurder dekt geen schade aan gehuurde voertuigen. Bij schade aan de huurscooter geldt een eigen risico van € 750 per scooter. Bij diefstal van de scooter dient de huurder de nieuwwaarde van de huurscooter inclusief accessoires te vergoeden (€ 1.750).

10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die zijn ontstaan tijdens het gebruik van de scooter aan de bestuurder, duopassagier of aan derden of aan eigendommen van de huurder of duopassagier.

11. Minimaal een week voor het arrangement moet het definitieve aantal deelnemers bekend zijn.
 Bij annulering van (een gedeelte van) de overeengekomen verhuur binnen een week voor aanvang is de huurder 75% van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder.
 Bij annulering van (een gedeelte van) de overeengekomen verhuur binnen 48 uur voor aanvang van de verhuur is de huurder 100% van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder.

12. Huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst akkoord te gaan met de algemene huurvoorwaarden van Tour de Achterhoek. Met betrekking tot deze huurovereenkomst gelden verder de volgende gegevens:

Huurder: Voornaam: _______________________________________________________________________

Achternaam: ______________________________________________________________________

Straatnaam en huisnummer: _________________________________________________________

Postcode: _____________________ Plaats: ____________________________________________

Telefoonnummer: __________________________________________________________________

Aldus overeengekomen en opgemaakt en ondertekend te _______Groenlo___________________,

op ________________________ 2021.

Tour de Achterhoek namens deze,                                               Ondertekening voor akkoord met de ingevulde                                                                                                                          gegevens van deze huurovereenkomst.
______________________________                        ______________________________